Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Parasols-XL.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen als volgt
gedefinieerd:

Parasols-XL: De handelsnaam welke bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd is en
welke in deze handelt namens B.M.M. Beheer BV. Een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, gevestigd op het Mezenlaantje 7, 1861 ME Bergen
Noord-Holland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Noordwest-Holland onder nummer 37077698

Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich aan Parasols-XL verbindt
door afname van een Levering tegen betaling, vergoeding, enige andere
compensatie of door promotionele actie van Parasols-XL een levering afneemt.

Product: Het enkele of meervoudige product dat door de Koper bij Parasols-XL wordt
afgenomen en het totaal van één of meerdere leveringen vormt waarbij aanvullende
diensten en producten zijn inbegrepen. Levering: Het moment waarop het Product
aan Koper wordt geleverd en het beheer en de verantwoording van het Product
worden overgedragen van Parasols-XL naar Koper.

Verkoopovereenkomst: De overeenkomst die wordt aangegaan tussen Parasols-XL en
Koper, die leidt, zal leiden of heeft geleid, tot een Levering.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
Verkoopovereenkomsten tussen Parasols-XL en Koper, tenzij uitdrukkelijk anders
schriftelijk overeen is gekomen.

2.2 De toepasselijkheid van enige door Koper gehanteerde voorwaarden worden
nadrukkelijk uitgesloten, tenzij voorafgaand aan het tot stand komen van de
Verkoopovereenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen. Indien
enige bepalingen van de Koper op een dergelijke wijze van toepassing zouden
worden verklaard, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing blijven voor
alle gebeurtenissen waar de voorwaarden van Koper niet in voorziet.

2.3 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk
ongeldig of nietig zouden worden verklaard door een daartoe bevoegde autoriteit, zal
het overige bepaalde onverkort van kracht blijven. Partijen zijn dan tevens gehouden
om aanvullende bepalingen overeen te komen ter vervanging van de vervallen
voorwaarden, welke het karakter en het economisch effect van de oorspronkelijke
voorwaarden zoveel mogelijk behouden.

2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands aan
de Koper beschikbaar worden gesteld, dient deze slechts ter algehele informatie. Bij
enige discrepantie in tekst of interpretatie, zal de Nederlandse versie van de tekst
altijd prevaleren.

2.5 Indien situaties ontstaan waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zijn
partijen ertoe gebonden hiervoor een uitvoer en invulling te bepalen die zoveel
mogelijk aansluit bij het karakter van deze voorwaarden.

 

Artikel 3: Offertes en voorstellen

3.1 Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen van Parasols-XL zijn vrijblijvend voor
Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen van Parasols-XL zijn geldig gedurende
30 dagen tenzij een andere termijn in het voorstel is opgenomen of schriftelijk is
overeengekomen. Parasols-XL kan enkel aan het aanbod worden gehouden indien
Koper de overeenkomst schriftelijk bevestigt gedurende de termijn waarin het
aanbod geldig is.

3.3 De offerte wordt Verkoopovereenkomst als de Koper akkoord gaat met de
offerte, hetzij schriftelijk, hetzij per fax of mail en slechts na bevestiging van
ontvangst hiervan door Parasols-XL

3.4 Indien de geaccepteerde offerte eenzijdig is gewijzigd door Koper, zal Parasols-
XL niet gebonden zijn aan de Verkoopovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

3.5 Indien in de offerte, voorstel of aanbieding van Parasols-XL meerdere
componenten van het Product zijn opgenomen, kan Parasols-XL niet verplicht
worden een deel van de offerte tegen het overeenkomstige prijsdeel te leveren of uit
te voeren.

3.6 Aangeboden tarieven, kortingen en proposities zijn slechts geldig voor de dan
onderhavige offerte of aanbieding en zijn niet automatisch van toepassing voor
vervolgopdrachten.

 

Artikel 4: Tijd en plaats van Levering

4.1 Levering van het Product zal plaatsvinden aan het door Koper opgegeven adres
in Nederland en op kosten van Koper, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Een besproken Levertijd is nimmer een fatale termijn. Het overschrijden van deze
termijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst. Koper dient Parasols-XL schriftelijk in gebreke te stellen en hier een
nieuwe en redelijke uiterste termijn voor levering in op te nemen.

4.3 Parasols-XL is gerechtigd om afleveringen van het Product in gedeelten te doen
plaatsvinden, in welk geval zij tevens gerechtigd is om iedere deellevering
afzonderlijk te factureren.

4.4 Indien Koper in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen is Parasols-
XL gerechtigd om ofwel de goederen op te slaan op kosten en risico van Koper, ofwel
de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden, onverminderd het recht van Parasols-XL om volledige schadevergoeding
te vorderen.

 

Artikel 5: Reclame en ontbinding

5.1 Koper zal het Product bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen
van de staat waarin het Product verkeert. Reclames met betrekking tot de staat van
de afgeleverde goederen dienen direct en schriftelijk te worden gedaan, doch
uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na aflevering, bij gebreke waarvan Parasols-XL niet
meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van het Product.

5.2 Indien Parasols-XL een reclamering (gedeeltelijk) accepteert, zal zij naar eigen
keuze de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst kunnen ontbinden met
inname van het Product, de goederen zonder verdere kosten vervangen of een
redelijke vermindering op de verkoopprijs bieden waarbij Koper het Product behoudt.

 

Artikel 6: Zichttermijn of herroeping recht

6.1 Indien er sprake is van een aankoop door een consument, heeft deze,
overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), het recht (een deel
van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van
reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn
afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet
aan Parasols-XL heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden,
alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na
aflevering schriftelijk melding te maken bij Parasols-XL. De afnemer dient te bewijzen
dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de
originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in
nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of
op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van
dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Parasols-XL
er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het
volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van
de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Parasols-XL
kan op verzoek haar vervoerder ook opdracht verstrekken om de zending retour te
halen, waarbij het aankoopbedrag minus de retourkosten binnen 14 dagen wordt
terugbetaald.

6.2 Het herroeping recht geldt niet voor goederen of diensten waarvan de prijs
gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Parasols-XL geen
invloed heeft of voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn
vervaardigd, zoals maatwerk parasols, bedrukte doeken of andere producten die een
duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1 Parasols-XL behoudt zich het recht voor om op ieder moment, ook voor levering,
een vooruitbetaling of zekerstelling voor de verkooprijs te vragen door middel van
een bankgarantie, een onherroepelijke ‘letter of credit’ of een zekerstelling van de
overeengekomen verkoopprijs te vragen door middel van een bankgarantie indien
hiertoe voor haar moverende redenen zouden ontstaan. Indien Koper een dergelijke
zekerheid niet kan of wil verschaffen, kan Parasols-XL doen besluiten de
verkoopovereenkomst zonder enige gerechtelijke tussenkomst te ontbinden,
onverminderd haar recht om gecompenseerd te worden voor de tot dan toe
gemaakte kosten, geleverde (deel)Producten of uitgevoerde werkzaamheden.

7.2 Op de facturen van Parasols-XL, voortkomend uit de Verkoopovereenkomst, is
een betaaltermijn van 4 dagen van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

7.3 Indien het factuurbedrag niet volledig is voldaan op de vervaldatum van de
factuur, is Koper door het verloop van deze termijn in verzuim zonder dat een
aanvullende ingebrekestelling is vereist.

7.4 Koper is nimmer gerechtigd enige korting, compensatie of andere post op het
factuurbedrag te verrekenen.

7.5 Indien Koper in verzuim is, is Parasols-XL gerechtigd enige Levering van enig
Product op te schorten tot Koper dienst betalingsverplichtingen in zijn geheel heeft
voldaan, waarna een nieuw moment voor de Levering ter keuze van Parasols-XL zal
worden bepaald.

7.6 Indien Koper in verzuim is met betrekking tot haar betalingsverplichtingen, dan is
deze in ieder geval verschuldigd een bedrag van € 50,00 exclusief omzetbelasting
aan administratiekosten, de wettelijke handelsrente met een minimum van 1% over
de hoofdsom per maand vanaf de vervaldatum, alle buitengerechtelijke
incassokosten conform de landelijke richtlijn Rapport Voorwerk II, alle redelijkerwijs
door Parasols-XL gemaakte kosten om de vordering te verkrijgen, zowel gerechtelijk
als buitengerechtelijk en niet beperkt tot gemaximeerde vergoedingen, tevens alle
bijkomende schade die Parasols-XL lijdt ten gevolge van doch niet beperkt tot
wijzigingen in valutakoersen, bijkomende overheidsbelastingen of –toeslagen,
aanvullende opslag- of transportkosten en andere kosten voortkomend uit de
opschorting van levering.

7.7 Indien sprake is van dergelijke bijkomende kosten, zal een betaling van Koper,
onafhankelijk van diens eigen aanwijzing van volgorde, altijd eerst in mindering
worden gebracht op de bijkomende kosten, navolgend op de rente en als laatste op
de hoofdsom.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien Parasols-XL aansprakelijk zou zijn voor enige vordering, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

8.2 Parasols-XL is niet aansprakelijk voor enige schade, indien zij is uitgegaan van
informatie die door Koper of door derden is aangeleverd die foutief of onvolledig
bleek te zijn.

8.3 Indien Parasols-XL aansprakelijk zou zijn, dan is het maximale bedrag waarvoor
zij aansprakelijk gesteld kan worden het totaalbedrag van de Verkoopovereenkomst
die de aansprakelijkheid betreft, waarbij eerdere of toekomstige
Verkoopovereenkomsten expliciet geen onderdeel uitmaken.

8.4 Parasols-XL zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade zoals doch niet
beperkt tot gevolgschade, winstderving en verlies van arbeidsproductiviteit. Parasols-
XL kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.

8.5 Directe schade wordt gelimiteerd tot: De redelijkerwijze kosten die gemaakt
dienen te worden om de directe schade vast te stellen en in economische waarde uit
te drukken, de redelijke kosten die gemaakt dienen te worden om een toerekenbare
tekortkoming van Parasols-XL te herstellen en redelijke kosten die gemaakt zijn om
verdere directe schade te voorkomen of beperken.

8.6 Parasols-XL zal nimmer aansprakelijk zijn voor fouten, schade of defecten die
door Koper of derde partijen worden gemaakt, of in geval van aantoonbare
overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot oorlog, situaties gelijk aan
oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen,
brand of enige andere natuurramp, ongelukken, ziekte, blokkades, het wegvallen van
transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van onderbreking van werk of
productie, gehele of gedeeltelijke niet naleving van verplichtingen door derde
partijen, feitelijke beperkingen van overheidszijde. Indien een dergelijk geval zich
voordoet, dan zal Parasols-XL daarvan zo spoedig mogelijk doch eventueel ook na
het vastgestelde moment van Levering de Koper een schriftelijke kennisgeving doen
toekomen en zal Parasols-XL naar eigen keuze gerechtigd zijn de Levering van het
Product of het nakomen van diens verplichtingen op enige andere wijze zo spoedig
als redelijkerwijs haalbaar in te vullen, of de Verkoopovereenkomst te ontbinden.

8.7 Behoudens voor zover Parasols-XL onder deze bepalingen uitdrukkelijk
aansprakelijk zou zijn, zal Koper Parasols-XL vrijwaren van claims, acties, kosten,
verliezen en schaden welke ontstaan of betrekking hebben op de geleverde
goederen.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het Product blijft eigendom van Parasols-XL tot Koper volledig heeft voldaan aan
al haar verplichtingen met betrekking tot of krachtens de Verkoopovereenkomst
geleverde of te leveren zaken.

9.2 Het is Koper nadrukkelijk niet toegestaan het Product te bezwaren, verpanden,
over te dragen of hiermee op enige wijze zekerheid te verschaffen aan derden
gedurende de periode dat Koper het Product in bezit heeft doch het eigenaarschap
hierover nog niet heeft verkregen.

9.3 Indien Koper nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens Parasols-
XL of indien Koper in staat van faillissement, surseance van betaling of soortgelijk
komt , of indien deze gedurende een periode van 30 aaneengesloten dagen diens
bedrijfsuitoefening staakt, dan is Parasols-XL gerechtigd zonder verdere
ingebrekestelling of kennisgeving en zonder gerechtelijke tussenkomst het Product
terug te nemen, waarbij Koper zich verplicht hieraan diens medewerking te verlenen.

9.4 Koper verplicht zich op het geleverde Product op eerste verzoek van Parasols-XL
een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van voorbehoud bij de
eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor alle bestaande en
toekomstige vorderingen van Parasols-XL op de wederpartij, daaronder tevens alle
incassokosten en rente begrepen.

 

Artikel 10: Garantie

10.1 Koper ontvangt een garantie op het Product voor fabricagefouten voor een
periode van twee jaar. De garantie geldt niet in geval van misbruik, nalatigheid,
vandalisme, onjuiste installatie, ongelukken, blootstelling aan abnormale
weersomstandigheden, het verkleuren van polyester doeken of andere oorzaken
welke door Parasols-XL niet als een defect worden gedefinieerd.

10.2 Manco’s of defecten aan het Product dienen binnen uiterlijk tien kalenderdagen
na de Levering schriftelijk aan Parasols-XL te worden gemeld.

10.3 Ingeval de garantieclaim door Parasols-XL wordt gehonoreerd, stelt Parasols-XL
aan Koper gedurende de duur van de garantieperiode vervangende onderdelen
kosteloos ter beschikking.

 

Artikel 11: Rechterlijke bevoegdheid

11.1 Met uitsluiting van elk ander rechtsgebied is enkel het Nederlands recht van
toepassing.

11.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een
Verkoopovereenkomst, offerte, Product of Levering tussen Parasols-XL en Koper
dienen bij uitsluiting aangebracht te worden bij de rechtbank te Alkmaar, met dien
verstande dat Parasols-XL het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de
rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

11.3 Een afschrift van deze Algemene Voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland onder nummer 37077698 en zal
steeds voor het aangaan van de Verkoopovereenkomst aan de Koper ter beschikking
worden gesteld.

Onze algemene voorwaarden zijn ook hier te downloaden.

Betalen kan via kan veilig en snel via iDeal, onze betalingsprovider Mollie draagt hier zorg voor.